školajarov
Untitled Document
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Přijímací zkoušky pro studijní obory zakončené maturitním vysvědčením ve všech formách vzdělávání (obory skupiny M a L) se konají a mají podobu:
- povinné jednotné přijímací zkoušky (státní) a školní přijímací zkoušky pro čtyřletý studijní obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání; ŠVP: Management ve sportu;
- povinné jednotné přijímací zkoušky (státní) pro všechny ostatní studijní obory vzdělávání (obory skupiny M a L) ve všech formách.

Přijímací zkoušky pro učební obory zakončené výučním listem (obory skupiny H a E) se nekonají.

Termín pro podání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení všech forem vzdělávání je nejpozději do 1. března 2019.

Termín zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení pro učební obory skupiny H a E ve všech formách vzdělávání je 23. duben 2019.

Termín zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení pro studijní (maturitní) obory skupiny M a L ve všech formách vzdělávání je 30. duben 2019.

Přijímací řízení je vyhlašováno pro tyto studijní a učební obory vyučované ve Střední odborné škole Jarov; 190 00 Praha 9, Učňovská 100/1:


Studijní obory (čtyřleté obory, denní forma vzdělávání – zakončené maturitou) – obory skupiny M:
- Nábytkářská a dřevařská výroba – Dřevostavby (33-42-M/01)
  Maximální počet přijímaných žáků: 30
- Technická zařízení budov (36-45-M/01)
  Maximální počet přijímaných žáků: 30
- Stavebnictví – Stavební obnova (36-47-M/01)
  Maximální počet přijímaných žáků: 30
- Zahradnictví – Sadovnická a krajinářská tvorba; Floristika (41-44-M/01)
  Maximální počet přijímaných žáků: 60

- Ekonomika a podnikání; ŠVP: Management ve sportu (63-41-M/01)
  Maximální počet přijímaných žáků: 60


Nástavbové studium (dvouleté obory, denní forma vzdělávání – zakončené maturitou) – obory skupiny L:
- Zahradnictví (41-44-L/51)
  
Maximální počet přijímaných žáků: 30

- Stavební provoz (36-44-L/51)
  
Maximální počet přijímaných žáků: 30
- Nábytkářská a dřevařská výroba – Dřevostavby (33-42-L/51)
  
Maximální počet přijímaných žáků: 30
- Podnikání (64-41-L/51)
  
Maximální počet přijímaných žáků: 30


Učební obory (tříleté obory, denní forma vzdělávání – zakončené výučním listem) – obory skupiny H:
- Zedník (36-67-H/01)
  Maximální počet přijímaných žáků: 30
- Truhlář (33-56-H/01)
  Maximální počet přijímaných žáků: 60
- Tesař (36-64-H/01)
  Maximální počet přijímaných žáků: 30
- Malíř a lakýrník (39-41-H/01)
  Maximální počet přijímaných žáků: 30
- Klempíř (23-55-H/01)
  Maximální počet přijímaných žáků: 15
- Kominík (36-56-H/01)
  Maximální počet přijímaných žáků: 12
- Zahradník (41-52-H/01)
  Maximální počet přijímaných žáků: 60
- Instalatér (36-52-H/01)
  Maximální počet přijímaných žáků: 60
- Pokrývač (36-69-H/01)
  Maximální počet přijímaných žáků: 15
- Sklenář (36-62-H/01)
  Maximální počet přijímaných žáků: 15
- Kamnář (36-67-H/02)
  Maximální počet přijímaných žáků: 15
- Podlahář (36-59-H/01)
  Maximální počet přijímaných žáků: 15
- Strojní mechanik – Zámečník (23-51-H/01)
  Maximální počet přijímaných žáků: 30

- Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení (36-58-H/01)
  Maximální počet přijímaných žáků: 15


Učební obory pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami (denní forma vzdělávání – zakončené výučním listem) – obory skupiny E:
- Truhlářská a čalounická výroba – Truhlářské práce (33-56-E/01)                 (tříletý obor)
  Maximální počet přijímaných žáků: 28
- Malířské a natěračské práce (36-57-E/01)                                                       (tříletý obor)
  Maximální počet přijímaných žáků: 21
- Podlahářské práce (36-59-E/01)                                                                       (tříletý obor)
  Maximální počet přijímaných žáků: 21
- Sklenářské práce (36-62-E/01)                                                                          (tříletý obor)
  Maximální počet přijímaných žáků: 14
- Tesařské práce (36-64-E/01)                                                                              (tříletý obor)
  Maximální počet přijímaných žáků: 14
- Zednické práce (36-67-E/01)                                                                             (tříletý obor)
  Maximální počet přijímaných žáků: 21
- Pokrývačské práce (36-69-E/01)                                                                       (tříletý obor)
  Maximální počet přijímaných žáků: 14
- Klempířské práce ve stavebnictví (36-55-E/01)                                               (tříletý obor)
  Maximální počet přijímaných žáků: 14
- Zahradnické práce – Květinářství a sadovnictví (41-52-E/01)                       (tříletý obor)
  Maximální počet přijímaných žáků: 28
- Strojírenské práce – Zámečnické práce (23-51-E/01)                                     (tříletý obor)
  Maximální počet přijímaných žáků: 14
- Stavební práce (36-67-E/02)                                                                             (dvouletý obor)
  Maximální počet přijímaných žáků: 7
- Zahradnická výroba (41-52-E/02)                                                                    (dvouletý obor)
  Maximální počet přijímaných žáků: 7


1. Ke vzdělání v naší škole jsou přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky. K nástavbovému studiu jsou přijímáni uchazeči, kteří ukončili střední vzdělání s výučním listem. Výuční list musí být z oboru vzdělávání, který je příbuzný oboru, na který se uchazeč v rámci nástavbového studia zakončeného maturitou hlásí. Uvedený požadavek vychází z nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění.


2. Kritéria pro přijetí do čtyřletých studijních oborů zakončených maturitou (s výjimkou studijního oboru Ekonomika a podnikání; ŠVP: Management ve sportu (63-41-M/01), jehož přijímací kritéria jsou specifikována v bodě 3.) – uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků přijímací zkoušky ve formě povinné jednotné přijímací zkoušky a dle těchto údajů z přihlášek, která představují školní část přijímacích kritérií:
- průměr známek z 1. pololetí předposledního ročníku základní školy,
- průměr známek z 2. pololetí předposledního ročníku základní školy,
- průměr známek z 1. pololetí posledního ročníku základní školy.
Přijímací zkouška má formu povinné jednotné přijímací zkoušky pod záštitou CERMATu (§ 60b zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon), který centrálně zajišťuje distribuci testů, jejich zpracování a následné hodnocení výsledků. Jednotná přijímací zkouška je tvořena písemným testem z Českého jazyka a literatury a písemným testem z Matematiky a její aplikace. Vše v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Podrobnosti o jednotné přijímací zkoušce naleznou uchazeči na adrese: www.cermat.cz.
1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné přijímací zkoušky proběhne 12. dubna 2019.
2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné přijímací zkoušky proběhne 15. dubna 2019.
Všem uchazečům bude s předstihem zaslána pozvánka ke konání přijímací zkoušky (§ 60c odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Uchazečům se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z obou termínů centrálně zadávaných testů jednotné přijímací zkoušky.
Celkové pořadí přijímaných uchazečů v rámci přijímacího řízení bude stanoveno na základě splnění kritérií přijímacího řízení (§ 60d odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon):
- hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 60% (uchazeč může získat maximálně 100 bodů);
- hodnocení školní části kritérií, tj. celkový průměr známek z vysvědčení 1. pololetí předposledního ročníku základní školy, 2. pololetí předposledního ročníku základní školy a 1. pololetí posledního ročníku základní školy, se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 40% (uchazeč může získat maximálně 66 bodů).
Rozdělení průměrů a bodů celkového průměru známek z vysvědčení:

Průměrný prospěch v rozpětí
Počet bodů
Průměrný prospěch v rozpětí
Počet bodů
1,00 – 1,25
66
3,01 – 3,25
34
1,26 – 1,50
62
3,26 – 3,50
30
1,51 – 1,75
58
3,51 – 3,75
26
1,76 – 2,00
54
3,76 – 4,00
22
2,01 – 2,25
50
4,01 – 4,25
18
2,26 – 2,5
46
4,26 – 4,50
14
2,51 – 2,75
42
4,51 – 4,75
10
2,76 – 3,00
38
4,76 – 5,00
6

Podmínkou přijetí ke studiu pro studijní (maturitní) obory vzdělávání je, že uchazeč získá v rámci jednotné přijímací zkoušky minimálně jeden bod z písemného didaktického testu z předmětu Český jazyk a literatura a současně minimálně jeden bod z písemného didaktického testu z předmětu Matematika a její aplikace, tj. uchazeč získá v rámci každé dílčí jednotné přijímací zkoušky body.
Uchazeč o přijetí do čtyřletých studijních oborů zakončených maturitou nesmí být v žádném z výše sledovaných období hodnocen na vysvědčení z chování stupněm 3, tj. chování neuspokojivé. Současně nesmí být uchazeč o přijetí do čtyřletých studijních oborů zakončených maturitou v žádném z výše sledovaných období hodnocen na vysvědčení z některého předmětu stupněm 5, tj. nedostatečný.
Ředitel školy rozhodne o přijetí uchazečů na základě dosažených bodů, resp. procentuální úspěšnosti, dle uvedených kritérií přijímacího řízení. Klasifikace z příslušných ročníků musí být na přihlášce ověřena příslušnou základní školou. Závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení základní školy, případně řádné splnění povinné školní docházky, předloží uchazeč nejpozději do dne, kdy se stane žákem naší školy. U všech oborů vzdělávání musí být na tiskopise přihlášky ošetřujícím lékařem potvrzena zdravotní způsobilost uchazeče pro zvolený obor.
Postup v případě rovnosti bodů:
V případě rovnosti bodů je o pořadí uchazečů rozhodnuto na základě lepšího výsledku (vyššího počtu bodů) jednotné zkoušky, a to testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
V případě další rovnosti bodů je o pořadí uchazečů rozhodnuto na základě lepšího průměrného prospěchu v prvním pololetí posledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajícího ročníku základní školy i po splnění povinné školní docházky.
V případě další rovnosti bodů je o pořadí uchazečů rozhodnuto na základě lepšího prospěchu z předmětu matematika v prvním pololetí posledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajícího ročníku základní školy i po splnění povinné školní docházky.
V případě další rovnosti bodů rozhodne o lepším výsledku (umístění na vyšším místě v pořadí uchazečů) losování. Losování (vylosovaný se v pořadí uchazečů umístí na vyšším místě) provede člen školské rady za přítomnosti ředitele školy a jednoho pedagogického pracovníka školy Střední odborné školy Jarov, Praha 9, Učňovská 100/1. Z losování se pořídí videozáznam.


3. Kritéria pro přijetí do čtyřletého studijního oboru zakončeného maturitou Ekonomika a podnikání; ŠVP: Management ve sportu (63-41-M/01) – uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků přijímací zkoušky ve formě povinné jednotné přijímací zkoušky, dále pak na základě výsledků přijímací zkoušky ve formě školní přijímací zkoušky a dle těchto údajů z přihlášek, která představují dílčí školní část přijímacích kritérií:
- průměr známek z 1. pololetí předposledního ročníku základní školy,
- průměr známek z 2. pololetí předposledního ročníku základní školy,
- průměr známek z 1. pololetí posledního ročníku základní školy.
Přijímací zkouška má formu povinné jednotné přijímací zkoušky pod záštitou CERMATu (§ 60b zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon), který centrálně zajišťuje distribuci testů, jejich zpracování a následné hodnocení výsledků. Jednotná přijímací zkouška je tvořena písemným testem z Českého jazyka a literatury a písemným testem z Matematiky a její aplikace. Vše v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Podrobnosti o jednotné přijímací zkoušce naleznou uchazeči na adrese: www.cermat.cz.
1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné přijímací zkoušky proběhne 12. dubna 2019.
2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné přijímací zkoušky proběhne 15. dubna 2019.
Všem uchazečům bude s předstihem zaslána pozvánka ke konání přijímací zkoušky (§ 60c odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Uchazečům se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z obou termínů centrálně zadávaných testů jednotné přijímací zkoušky.
Školní přijímací zkoušky do čtyřletého studijního oboru zakončeného maturitou Ekonomika a podnikání; ŠVP: Management ve sportu (63-41-M/01) jsou jednodenní a budou se konat ve dnech 24. 4. 2019 až 26. 4. 2019. O přesném datu, čase a místě konání školní přijímací zkoušky budou uchazeči písemně informováni.
Celkové pořadí přijímaných uchazečů v rámci přijímacího řízení bude stanoveno na základě splnění kritérií přijímacího řízení (§ 60d odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon):
- hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 60% (uchazeč může získat maximálně 100 bodů);
- hodnocení školní přijímací zkoušky – kritérium fyzické testy, tj. ověření všeobecné fyzické zdatnosti uchazeče (tři disciplíny: skok daleký z místa, člunkový běh 4 x 10 m, běh na 1 km), se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 15% (uchazeč může získat maximálně 25 bodů).

Rozdělení bodů – skok daleký z místa (uchazeč může získat maximálně 8 bodů):
Chlapci
Dívky
Vzdálenost (cm)
Body
Vzdálenost (cm)
Body
0 - 194
2
0 - 167
2
195 - 218
4
168 - 191
4
219 a více
8
192 a více
8

Rozdělení bodů – člunkový běh 4 x 10 metrů (uchazeč může získat maximálně 9 bodů):
Chlapci
Dívky
Čas (s)
Body
Čas (s)
Body
12,8 a více
2
13,3 a více
2
12,7 - 10,8
4
13,2 - 12,1
4
10,7 a méně
9
12,0 a méně
9

Rozdělení bodů – běh na 1 kilometr (uchazeč může získat maximálně 8 bodů):
Chlapci
Dívky
Čas (min.)
Body
Čas (min.)
Body
5:16 a více
2
5:30 a více
2
5:15 - 4:00
4
5:29 - 4:30
4
3:59 a méně
8
4:29 a méně
8

- hodnocení školní přijímací zkoušky – kritérium průměr známek ze ZŠ, tj. celkový průměr známek z vysvědčení 1. pololetí předposledního ročníku základní školy, 2. pololetí předposledního ročníku základní školy a 1. pololetí posledního ročníku základní školy, se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 25% (uchazeč může získat maximálně 41 bodů).
Rozdělení průměrů a bodů celkového průměru známek z vysvědčení:

Průměrný prospěch v rozpětí
Počet bodů
Průměrný prospěch v rozpětí
Počet bodů
1,00 – 1,25
41
3,01 – 3,25
17
1,26 – 1,50
38
3,26 – 3,50
14
1,51 – 1,75
35
3,51 – 3,75
11
1,76 – 2,00
32
3,76 – 4,00
8
2,01 – 2,25
29
4,01 – 4,25
5
2,26 – 2,5
26
4,26 – 4,50
2
2,51 – 2,75
23
4,51 – 5,00
0
2,76 – 3,00
20

Podmínkou přijetí ke studiu pro studijní (maturitní) obory vzdělávání je, že uchazeč získá v rámci jednotné přijímací zkoušky minimálně jeden bod z písemného didaktického testu z předmětu Český jazyk a literatura a současně minimálně jeden bod z písemného didaktického testu z předmětu Matematika a její aplikace, tj. uchazeč získá v rámci každé dílčí jednotné přijímací zkoušky body.
Uchazeč o přijetí do studijního oboru Ekonomika a podnikání; ŠVP: Management ve sportu (63-41-M/01) by měl být aktivním členem některého sportovního klubu dle své konkrétní sportovní disciplíny.
Uchazeč o přijetí do čtyřletých studijních oborů zakončených maturitou nesmí být v žádném z výše sledovaných období hodnocen na vysvědčení z chování stupněm 3, tj. chování neuspokojivé. Současně nesmí být uchazeč o přijetí do čtyřletých studijních oborů zakončených maturitou v žádném z výše sledovaných období hodnocen na vysvědčení z některého předmětu stupněm 5, tj. nedostatečný.
Žák oboru Ekonomika a podnikání; ŠVP: Management ve sportu (63-41-M/01) může být dlohodobě uvolněn z výuky předmětu Tělesná výchova jen ve zcela výjimečných případech (např. závažné akutní zdravotní potíže, apod.).
Ředitel školy rozhodne o přijetí uchazečů na základě dosažených bodů, resp. procentuální úspěšnosti, dle uvedených kritérií přijímacího řízení. Klasifikace z příslušných ročníků musí být na přihlášce ověřena příslušnou základní školou. Závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení základní školy, případně řádné splnění povinné školní docházky, předloží uchazeč nejpozději do dne, kdy se stane žákem naší školy. U všech oborů vzdělávání musí být na tiskopise přihlášky ošetřujícím lékařem potvrzena zdravotní způsobilost uchazeče pro zvolený obor.
Postup v případě rovnosti bodů:
V případě rovnosti bodů je o pořadí uchazečů rozhodnuto na základě lepšího výsledku (vyššího počtu bodů) jednotné zkoušky, a to testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
V případě další rovnosti bodů je o pořadí uchazečů rozhodnuto na základě lepšího průměrného prospěchu v prvním pololetí posledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajícího ročníku základní školy i po splnění povinné školní docházky.
V případě další rovnosti bodů je o pořadí uchazečů rozhodnuto na základě lepšího prospěchu z předmětu matematika v prvním pololetí posledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajícího ročníku základní školy i po splnění povinné školní docházky.
V případě další rovnosti bodů rozhodne o lepším výsledku (umístění na vyšším místě v pořadí uchazečů) losování. Losování (vylosovaný se v pořadí uchazečů umístí na vyšším místě) provede člen školské rady za přítomnosti ředitele školy a jednoho pedagogického pracovníka školy Střední odborné školy Jarov, Praha 9, Učňovská 100/1. Z losování se pořídí videozáznam.4. Kritéria pro přijetí do tříletých učebních oborů zakončených výučním listem – uchazeči jsou přijímáni na základě těchto údajů z přihlášek:
- průměr známek z 1. pololetí předposledního ročníku základní školy,
- průměr známek z 2. pololetí předposledního ročníku základní školy,
- průměr známek z 1. pololetí posledního ročníku základní školy.
Uchazeč o přijetí do tříletých učebních oborů zakončených výučním listem může být pouze v jednom z výše sledovaných období hodnocen na vysvědčení z chování stupněm 3, tj. chování neuspokojivé.
Ředitel školy rozhodne o přijetí uchazečů na základě dosaženého průměru známek. Klasifikace z příslušných ročníků musí být na přihlášce ověřena příslušnou základní školou. Závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení základní školy, případně řádné splnění povinné školní docházky, předloží uchazeč nejpozději do dne, kdy se stane žákem naší školy. U všech oborů vzdělávání musí být na tiskopise přihlášky ošetřujícím lékařem potvrzena zdravotní způsobilost uchazeče pro zvolený obor.
Postup v případě rovnosti průměrů:
V případě rovnosti průměrů je o pořadí uchazečů rozhodnuto na základě lepšího průměrného prospěchu v prvním pololetí posledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajícího ročníku základní školy i po splnění povinné školní docházky.
V případě další rovnosti průměrů je o pořadí uchazečů rozhodnuto na základě lepšího prospěchu z předmětu matematika v prvním pololetí posledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajícího ročníku základní školy i po splnění povinné školní docházky.
V případě další rovnosti průměrů rozhodne o lepším výsledku (umístění na vyšším místě v pořadí uchazečů) losování. Losování (vylosovaný se v pořadí uchazečů umístí na vyšším místě) provede člen školské rady za přítomnosti ředitele školy a jednoho pedagogického pracovníka školy, tj. Střední odborné školy Jarov; 190 00 Praha 9, Učňovská 100/1. Z losování se pořídí videozáznam.5. Kritéria pro přijetí do tříletých (resp. dvouletých) učebních oborů pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami zakončených výučním listem – uchazeči jsou přijímáni na základě těchto údajů z přihlášek:
- průměr známek z 1. pololetí předposledního ročníku základní školy,
- průměr známek z 2. pololetí předposledního ročníku základní školy,
- průměr známek z 1. pololetí posledního ročníku základní školy.
Uchazeč o přijetí do tříletých (resp. dvouletých) učebních oborů pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami zakončených výučním listem je povinen doložit škole vyjádření (zprávu) pedagogicko - psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.
Ředitel školy rozhodne o přijetí uchazečů na základě dosaženého průměru známek. Klasifikace z příslušných ročníků musí být na přihlášce ověřena příslušnou základní školou. Závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení základní školy, případně řádné splnění povinné školní docházky, předloží uchazeč nejpozději do dne, kdy se stane žákem naší školy. U všech oborů vzdělávání musí být na tiskopise přihlášky ošetřujícím lékařem potvrzena zdravotní způsobilost uchazeče pro zvolený obor.
Postup v případě rovnosti průměrů:
V případě rovnosti průměrů je o pořadí uchazečů rozhodnuto na základě lepšího průměrného prospěchu v prvním pololetí posledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajícího ročníku základní školy i po splnění povinné školní docházky.
V případě další rovnosti průměrů je o pořadí uchazečů rozhodnuto na základě lepšího prospěchu z předmětu matematika v prvním pololetí posledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajícího ročníku základní školy i po splnění povinné školní docházky.
V případě další rovnosti průměrů rozhodne o lepším výsledku (umístění na vyšším místě v pořadí uchazečů) losování. Losování (vylosovaný se v pořadí uchazečů umístí na vyšším místě) provede člen školské rady za přítomnosti ředitele školy a jednoho pedagogického pracovníka školy, tj. Střední odborné školy Jarov; 190 00 Praha 9, Učňovská 100/1. Z losování se pořídí videozáznam.6. Kritéria pro přijetí do dvouletého denního nástavbového studia zakončeného maturitou – uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků přijímací zkoušky ve formě povinné jednotné přijímací zkoušky a dle těchto údajů z přihlášek, která představují školní část přijímacích kritérií:
- průměr známek z 2. pololetí 2. ročníku tříletého učebního oboru,
- průměr známek z 1. pololetí 3. ročníku tříletého učebního oboru.
Přijímací zkouška má formu povinné jednotné přijímací zkoušky pod záštitou CERMATu (§ 60b zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon), který centrálně zajišťuje distribuci testů, jejich zpracování a následné hodnocení výsledků. Jednotná přijímací zkouška je tvořena písemným testem z Českého jazyka a literatury a písemným testem z Matematiky a její aplikace. Vše v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Podrobnosti o jednotné přijímací zkoušce naleznou uchazeči na adrese: www.cermat.cz.
1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné přijímací zkoušky proběhne 12. dubna 2019.
2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné přijímací zkoušky proběhne 15. dubna 2019.
Všem uchazečům bude s předstihem zaslána pozvánka ke konání přijímací zkoušky (§ 60c odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Uchazečům se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z obou termínů centrálně zadávaných testů jednotné přijímací zkoušky.
Celkové pořadí přijímaných uchazečů v rámci přijímacího řízení bude stanoveno na základě splnění kritérií přijímacího řízení (§ 60d odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon):
- hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 60% (uchazeč může získat maximálně 100 bodů);
- hodnocení školní části kritérií, tj. celkový průměr známek z vysvědčení 2. pololetí 2. ročníku tříletého učebního oboru a 1. pololetí 3. ročníku tříletého učebního oboru, se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 40% (uchazeč může získat maximálně 66 bodů).
Rozdělení průměrů a bodů celkového průměru známek z vysvědčení:

Průměrný prospěch v rozpětí
Počet bodů
Průměrný prospěch v rozpětí
Počet bodů
1,00 – 1,25
66
3,01 – 3,25
34
1,26 – 1,50
62
3,26 – 3,50
30
1,51 – 1,75
58
3,51 – 3,75
26
1,76 – 2,00
54
3,76 – 4,00
22
2,01 – 2,25
50
4,01 – 4,25
18
2,26 – 2,5
46
4,26 – 4,50
14
2,51 – 2,75
42
4,51 – 4,75
10
2,76 – 3,00
38
4,76 – 5,00
6

Podmínkou přijetí ke studiu pro studijní (maturitní) obory vzdělávání je, že uchazeč získá v rámci jednotné přijímací zkoušky minimálně jeden bod z písemného didaktického testu z předmětu Český jazyk a literatura a současně minimálně jeden bod z písemného didaktického testu z předmětu Matematika a její aplikace, tj. uchazeč získá v rámci každé dílčí jednotné přijímací zkoušky body.
Uchazeč o přijetí do dvouletých nástavbových studijních oborů v denní formě vzdělávání zakončených maturitou nesmí být v žádném z výše sledovaných období hodnocen na vysvědčení z chování stupněm 3, tj. chování neuspokojivé. Současně nesmí být uchazeč o přijetí do dvouletého denního nástavbového studia zakončeného maturitou v žádném z výše sledovaných období hodnocen na vysvědčení z některého předmětu stupněm 5, tj. nedostatečný.
Přijetí do dvouletého denního nástavbového studia zakončeného maturitou je podmíněno vyučením v příbuzném učebním oboru. Výuční list musí být z oboru vzdělávání, který je příbuzný oboru, na který se uchazeč v rámci denního nástavbového studia zakončeného maturitou hlásí. Podmínka vyučení v příbuzném učebním oboru neplatí pro studijní obor Podnikání (64-41-L/51), do něhož se mohou hlásit, resp. být přijati, vyučenci libovolného učebního oboru. Uvedený požadavek vychází z nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění.
Dle platné legislativy se do nástavbového studia zakončeného maturitou mohou hlásit, resp. být přijati, jen absolventi tříletých učebních oborů. Současně absolventi tříletých učebních oborů skupiny E, se mohou hlásit, resp. být přijati, pouze do nástavbového studijního oboru Podnikání (64-41-L/51). Uvedený požadavek vychází z ustanovení § 83 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a z nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění.
Ředitel školy rozhodne o přijetí uchazečů na základě dosažených bodů, resp. procentuální úspěšnosti, dle uvedených kritérií přijímacího řízení. Klasifikace z příslušných ročníků musí být na přihlášce ověřena příslušnou střední školou. Závěrečné vysvědčení osvědčující získání středního vzdělání s výučním listem předloží uchazeč nejpozději do dne, kdy se stane žákem naší školy.
Postup v případě rovnosti bodů:
V případě rovnosti bodů je o pořadí uchazečů rozhodnuto na základě lepšího výsledku (vyššího počtu bodů) jednotné zkoušky, a to testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
V případě další rovnosti bodů je o pořadí uchazečů rozhodnuto na základě lepšího průměrného prospěchu v prvním pololetí posledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajícího ročníku základní školy i po splnění povinné školní docházky.
V případě další rovnosti bodů je o pořadí uchazečů rozhodnuto na základě lepšího prospěchu z předmětu matematika v prvním pololetí posledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajícího ročníku základní školy i po splnění povinné školní docházky.
V případě další rovnosti bodů rozhodne o lepším výsledku (umístění na vyšším místě v pořadí uchazečů) losování. Losování (vylosovaný se v pořadí uchazečů umístí na vyšším místě) provede člen školské rady za přítomnosti ředitele školy a jednoho pedagogického pracovníka školy Střední odborné školy Jarov, Praha 9, Učňovská 100/1. Z losování se pořídí videozáznam.7. Pro uchazeče o vzdělávání s českým nebo cizím státním občanstvím, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky má škola povinnost a vyhrazuje si právo na ověření znalostí českého jazyka v míře nezbytné pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání, a to libovolnou vybranou formou (§ 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Pokud chce uchazeč ve vztahu k jednotné přijímací zkoušce postupovat dle § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, musí o uvedené v souladu s platnou legislativou požádat. Vzdělávání ve všech oborech, přijímací řízení i přijímací zkoušky, to vše probíhá a je realizováno v českém jazyce.8. Uchazeč, který splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončil základní vzdělání před splněním povinné školní docházky v jiném státě než v České republice, je povinen v rámci přijímacího řízení ke studiu předložit osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice, tj. nostrifikaci (§ 108 a § 108a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Všechny předkládané cizojazyčné dokumenty v rámci přijímacího řízení musí být úředně (ověřeně) přeloženy do českého jazyka. Obdobné povinnosti mají uchazeči, kteří ukončili střední vzdělání s výučním listem v jiném státě než v České republice a nyní se hlásí k nástavbovému studiu.9. Veškeré náležitosti zahájeného přijímacího řízení mají povahu správního řízení a probíhají v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Uchazeč o vzdělávání má tedy v rámci zahájeného přijímacího řízení všechna práva dle správního řádu, především pak možnost nahlédnou do vedeného spisu (§ 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) a vyjádřit se ke všem skutečnostem s ním souvisejícím (§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), a to v celém průběhu probíhajícího přijímacího řízení.10. Tiskopis přihlášky získá uchazeč ve studijním oddělení naší školy, případně na www stránkách naší školy.Nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne, kdy byl zveřejněn seznam přijatých uchazečů, tj. pro učební obory skupiny H a E nejpozději do 9. 5. 2019 a pro studijní (maturitní) obory skupiny M nejpozději do 16. 5. 2019, odevzdá přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce do studijního oddělení naší školy Zápisový lístek. Zápisový lístek může přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce také naší škole zaslat držitelem poštovní licence. Nepotvrdí-li přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl studovat na naší škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka naší školy a na jeho místo bude přijat jiný uchazeč.V Praze dne 7. 1. 2019

  Tiskopis přihlášky          Verze pro tisk           Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019 / 2020

  Dny otevřených dveří           Ubytování v domově mládeže