školajarov
Untitled Document
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Přijímací zkoušky se nekonají.

Termín pro podání přihlášek do 3. kola přijímacího řízení všech forem vzdělávání je nejpozději do 9. srpna 2019.

Termín zveřejnění výsledků 3. kola přijímacího řízení je 13. srpen 2019.

Přijímací řízení je vyhlašováno pro tyto učební obory vyučované ve Střední odborné škole Jarov; 190 00 Praha 9, Učňovská 100/1:


Učební obory (tříleté obory, denní forma vzdělávání – zakončené výučním listem) – obory skupiny H:
- Zahradník (41-52-H/01)
- Zedník; ŠVP: Zedník – Obkladač (36-67-H/01)
  Maximální počet přijímaných žáků do oborů 36-67-H/01 Zedník a 41-52-H/01 Zahradník je celkem 9.
- Klempíř
- Kamnář (36-67-H/02)
  Maximální počet přijímaných žáků do oborů 23-55-H/01 Klempíř a 36-67-H/02 Kamnář je celkem 7.


Učební obory pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami (denní forma vzdělávání – zakončené výučním listem) – obory skupiny E:
- Malířské a natěračské práce (36-57-E/01)                                                       (tříletý obor)
  Maximální počet přijímaných žáků do oboru 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce je celkem 2.
- Podlahářské práce (36-59-E/01)                                                                       (tříletý obor)
- Zednické práce (36-67-E/01)                                                                             (tříletý obor)
  Maximální počet přijímaných žáků do oborů 36-59-E/01 Podlahářské práce a 36-67-E/01 Zednické práce je celkem 2.
- Klempířské práce ve stavebnictví (36-55-E/01)                                               (tříletý obor)
- Strojírenské práce – Zámečnické práce (23-51-E/01)                                     (tříletý obor)
  Maximální počet přijímaných žáků do oborů 36-55-E/01 Klempířské práce ve stavebnictví a 23-51-E/01 Strojírenské práce je celkem 3.


1. Ke vzdělání v naší škole jsou přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky. K nástavbovému studiu jsou přijímáni uchazeči, kteří ukončili střední vzdělání s výučním listem. Výuční list musí být z oboru vzdělávání, který je příbuzný oboru, na který se uchazeč v rámci nástavbového studia zakončeného maturitou hlásí. Uvedený požadavek vychází z nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění.


2. Kritéria pro přijetí do tříletých učebních oborů zakončených výučním listem – uchazeči jsou přijímáni na základě těchto údajů z přihlášek:
- průměr známek z 1. pololetí předposledního ročníku základní školy,
- průměr známek z 2. pololetí předposledního ročníku základní školy,
- průměr známek z 1. pololetí posledního ročníku základní školy.
Uchazeč o přijetí do tříletých učebních oborů zakončených výučním listem může být pouze v jednom z výše sledovaných období hodnocen na vysvědčení z chování stupněm 3, tj. chování neuspokojivé.
Ředitel školy rozhodne o přijetí uchazečů na základě dosaženého průměru známek. Klasifikace z příslušných ročníků musí být na přihlášce ověřena příslušnou základní školou. Závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení základní školy, případně řádné splnění povinné školní docházky, předloží uchazeč nejpozději do dne, kdy se stane žákem naší školy. U všech oborů vzdělávání musí být na tiskopise přihlášky ošetřujícím lékařem potvrzena zdravotní způsobilost uchazeče pro zvolený obor.
Postup v případě rovnosti průměrů:
V případě rovnosti průměrů je o pořadí uchazečů rozhodnuto na základě lepšího průměrného prospěchu v prvním pololetí posledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajícího ročníku základní školy i po splnění povinné školní docházky.
V případě další rovnosti průměrů je o pořadí uchazečů rozhodnuto na základě lepšího prospěchu z předmětu matematika v prvním pololetí posledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajícího ročníku základní školy i po splnění povinné školní docházky.
V případě další rovnosti průměrů rozhodne o lepším výsledku (umístění na vyšším místě v pořadí uchazečů) losování. Losování (vylosovaný se v pořadí uchazečů umístí na vyšším místě) provede člen školské rady za přítomnosti ředitele školy a jednoho pedagogického pracovníka školy, tj. Střední odborné školy Jarov; 190 00 Praha 9, Učňovská 100/1. Z losování se pořídí videozáznam.


3. Kritéria pro přijetí do tříletých (resp. dvouletých) učebních oborů pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami zakončených výučním listem – uchazeči jsou přijímáni na základě těchto údajů z přihlášek:
- průměr známek z 1. pololetí předposledního ročníku základní školy,
- průměr známek z 2. pololetí předposledního ročníku základní školy,
- průměr známek z 1. pololetí posledního ročníku základní školy.
Uchazeč o přijetí do tříletých (resp. dvouletých) učebních oborů pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami zakončených výučním listem je povinen doložit škole vyjádření (zprávu) pedagogicko - psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.
Ředitel školy rozhodne o přijetí uchazečů na základě dosaženého průměru známek. Klasifikace z příslušných ročníků musí být na přihlášce ověřena příslušnou základní školou. Závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení základní školy, případně řádné splnění povinné školní docházky, předloží uchazeč nejpozději do dne, kdy se stane žákem naší školy. U všech oborů vzdělávání musí být na tiskopise přihlášky ošetřujícím lékařem potvrzena zdravotní způsobilost uchazeče pro zvolený obor.
Postup v případě rovnosti průměrů:
V případě rovnosti průměrů je o pořadí uchazečů rozhodnuto na základě lepšího průměrného prospěchu v prvním pololetí posledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajícího ročníku základní školy i po splnění povinné školní docházky.
V případě další rovnosti průměrů je o pořadí uchazečů rozhodnuto na základě lepšího prospěchu z předmětu matematika v prvním pololetí posledního ročníku, ve kterém uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajícího ročníku základní školy i po splnění povinné školní docházky.
V případě další rovnosti průměrů rozhodne o lepším výsledku (umístění na vyšším místě v pořadí uchazečů) losování. Losování (vylosovaný se v pořadí uchazečů umístí na vyšším místě) provede člen školské rady za přítomnosti ředitele školy a jednoho pedagogického pracovníka školy, tj. Střední odborné školy Jarov; 190 00 Praha 9, Učňovská 100/1. Z losování se pořídí videozáznam.4. Pro uchazeče o vzdělávání s českým nebo cizím státním občanstvím, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky má škola povinnost a vyhrazuje si právo na ověření znalostí českého jazyka v míře nezbytné pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání, a to libovolnou vybranou formou (§ 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Vzdělávání ve všech oborech, přijímací řízení i přijímací zkoušky, to vše probíhá a je realizováno v českém jazyce.5. Uchazeč, který splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončil základní vzdělání před splněním povinné školní docházky v jiném státě než v České republice, je povinen v rámci přijímacího řízení ke studiu předložit osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice, tj. nostrifikaci (§ 108 a § 108a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Všechny předkládané cizojazyčné dokumenty v rámci přijímacího řízení musí být úředně (ověřeně) přeloženy do českého jazyka. Obdobné povinnosti mají uchazeči, kteří ukončili střední vzdělání s výučním listem v jiném státě než v České republice a nyní se hlásí k nástavbovému studiu.6. Veškeré náležitosti zahájeného přijímacího řízení mají povahu správního řízení a probíhají v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Uchazeč o vzdělávání má tedy v rámci zahájeného přijímacího řízení všechna práva dle správního řádu, především pak možnost nahlédnou do vedeného spisu (§ 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) a vyjádřit se ke všem skutečnostem s ním souvisejícím (§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), a to v celém průběhu probíhajícího přijímacího řízení.7. Tiskopis přihlášky získá uchazeč ve studijním oddělení naší školy, případně na www stránkách naší školy (www.skolajarov.cz).8. Nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne, kdy byl zveřejněn seznam přijatých uchazečů, tj. nejpozději do 27. 8. 2019, odevzdá přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce do studijního oddělení naší školy Zápisový lístek. Zápisový lístek může přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce také naší škole zaslat držitelem poštovní licence. Nepotvrdí-li přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl studovat na naší škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka naší školy a na jeho místo bude přijat jiný uchazeč.V Praze dne 19. 6. 2019

  Tiskopis přihlášky          Verze pro tisk           Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019 / 2020

  Dny otevřených dveří           Ubytování v domově mládeže