MANAGEMENT VE SPORTU

(63 – 41 – M/01)

CHARAKTERISTIKA OBORU

Obor management ve sportu je vhodný hlavně pro žáky, kteří se aktivně věnují sportu. Připravuje je zejména v ekonomické oblasti, ale počítá i s osvojením znalostí sportovní přípravy a zdokonalováním sportovních schopností a dovedností absolventů. Žáci jsou seznamováni se společenskou a řečovou etiketou a jsou připravováni na vhodnou komunikaci i ve dvou cizích jazycích. Dále jsou žáci vedeni k zájmu o kulturu, umění, národní tradice a památky.

Vzdělávání v tomto oboru zahrnuje kromě části odborné – ekonomické také část profilující zaměřenou na oblast sportu a tělovýchovy a část všeobecně vzdělávací v rozsahu nutném k úspěšnému složení státní maturitní zkoušky.

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky může absolvent naší školy pokračovat v magisterském (inženýrském) nebo bakalářském studiu na vysoké škole, popřípadě ve studiu na vyšší odborné škole (zejména ekonomické, tělovýchovné a pedagogické).

UPLATNĚNÍ
Absolventi se uplatní zejména v oblastech ekonomiky, obchodu, tělovýchovy a sportu. Mohou pracovat jako ekonomové na všech úrovních, jsou schopni zastávat funkce v oblasti rozhodování, zdravovědy a sportovního managementu. Budou také schopni pracovat jako asistenti nebo organizační pracovníci. Nabyté pedagogické dovednosti mohou uplatnit při vedení a řízení tréninků.

 • DÉLKA PŘÍPRAVY

  4 roky

 • PODMÍNKY PŘIJETÍ

  Ukončena povinná školní docházka
  Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

 • ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY

  Maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce

Management ve sportu