MANAGEMENT VE STAVEBNICTVÍ

(63 – 41 – M/01)

CHARAKTERISTIKA OBORU

Obor management ve stavebnictví připravuje žáky v oblasti ekonomické i stavební pro činnost pracovníků zabezpečujících ekonomické, obchodní, správní a administrativní agendy stavebních podniků všech právních forem, ale zejména v malém a středním podnikání. Žáci jsou seznamováni se společenskou a řečovou etiketou a jsou připravováni na vhodnou komunikaci i ve dvou cizích jazycích. Dále jsou žáci vedeni k zájmu o kulturu, umění, národní tradice a památky.

Vzdělávání v tomto oboru zahrnuje kromě části odborné také část všeobecně vzdělávací v rozsahu nutném k úspěšnému složení státní maturitní zkoušky. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky může absolvent naší školy pokračovat v magisterském (inženýrském) nebo bakalářském studiu na vysoké škole, popřípadě ve studiu na vyšší odborné škole.

UPLATNĚNÍ
Absolventi se uplatní zejména ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických a obchodně podnikatelských činností v podnicích různých právních forem a různého zařazení. Přednostně jsou připraveni pro výkon povolání administrativního charakteru ve stavebních podnicích všech typů a velikostí. Mohou pracovat jako ekonomové na všech úrovních, jsou schopni zastávat funkce ve středním managementu. Budou schopni také pracovat jako asistenti nebo organizační pracovníci. Vzhledem k rozsahu vzdělání mohou pracovat i ve státní správě, bankách, pojišťovnách, marketingových agenturách.

 • DÉLKA PŘÍPRAVY

  4 roky

 • PODMÍNKY PŘIJETÍ

  Ukončena povinná školní docházka
  Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

 • ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY

  Maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce

Management ve stavebnictví
LIGA ROZPOČTÁŘŮ
VÝSTAVA STUDENTSKÝCH PRACÍ NA ČZU