PODNIKÁNÍ

(64 – 41 – L/51)

CHARAKTERISTIKA OBORU

Studium navazuje na tříleté odborné vzdělání a připravuje žáky v ekonomické oblasti. Připravuje žáky pro činnost pracovníků zabezpečujících ekonomické, obchodní, správní a administrativní agendy podniků všech právních forem, ale zejména v malém a středním podnikání. Žáci jsou seznamováni se společenskou a řečovou etiketou a jsou připravováni na vhodnou komunikaci i v jednom cizím jazyce. Dále jsou žáci vedeni k zájmu o kulturu, umění, národní tradice a památky.

Vzdělávání v tomto oboru zahrnuje kromě části odborné také část všeobecně vzdělávací v rozsahu nutném k úspěšnému složení státní maturitní zkoušky.

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky může absolvent naší školy pokračovat v magisterském (inženýrském) nebo bakalářském studiu na vysoké škole, popřípadě ve studiu na vyšší odborné škole.

UPLATNĚNÍ
Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.

  • DÉLKA PŘÍPRAVY

    2 roky

  • PODMÍNKY PŘIJETÍ

    Předložení výučního listu

  • ZPŮSOB UKONČENÍ PŘÍPRAVY

    Maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce

Management ve stavebnictví
LIGA ROZPOČTÁŘŮ
VÝSTAVA STUDENTSKÝCH PRACÍ NA ČZU