REKVALIFIKACE

Získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání (§ 108 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

Rekvalifikační kurz je sestaven jako kurz přípravný. Po jeho završení získá absolvent Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu . ( Rekvalifikační kurz se otevírá při minimálním počtu 10 uchazečů).

Zkouška profesní kvalifikace probíhá před autorizovanou osobou (zákon 179/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů), ověřuje uchazečovu příslušnou odbornou způsobilost danou kvalifikačním standardem profesní kvalifikace na základě hodnotícího standardu této profesní kvalifikace. Po úspěšném složení zkoušky získá absolvent Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Možnosti složit zkoušku profesní kvalifikace:

1.  Uchazeč složí zkoušku po předchozím úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu.
2. Uchazeč, který má zkušenosti a praktické dovednosti v oboru profesní kvalifikace, může podat      přihlášku ke zkoušce bez předchozího absolvování kurzu.

Úplná profesní kvalifikace – její získání je podmíněno složením zkoušky jedné či více profesních kvalifikací (viz Národní soustava kvalifikací) – umožňuje úspěšnému absolventovi podat přihlášku k  závěrečné zkoušce s vysvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem v příslušném oboru . Výstupem závěrečné zkoušky je získání příslušného středoškolského stupně vzdělání.

Rekvalifikační kurz i zkouška profesní kvalifikace jsou zpoplatněny.

Cenu za rekvalifikační kurz i zkoušku profesní kvalifikace hradí uchazeč sám, nejpozději 7dní před zahájením studia bankovním převodem na číslo účtu 15730081/0100 (do zprávy pro příjemce uvede křestní jméno, příjmení a název profesní kvalifikace) nebo hotově v pokladně školy .

Rekvalifikační kurzy zabezpečované (proplácené) úřadem práce (viz Integrovaný portál MPSV – Úřad práce ČR – Rekvalifikace)

Hrazení rekvalifikace úřadem práce není nárokové. Je nutné se nejprve obrátit na svého zprostředkovatele/ku nebo na referát zaměstnanosti a poradenství a o zvolenou rekvalifikaci požádat. Výběr rekvalifikace lze rovněž konzultovat s  pověřeným pracovníkem pro rekvalifikace Krajské pobočky Úřadu práce pro hl. m. Prahu.

Chci absolvovat rekvalifikační kurz a složit zkoušku profesní kvalifikace. Co mám udělat ?

  1. Seznámit se se základními informacemi týkající se rekvalifikací, které jsou uvedeny na hlavní webové stránce školy v nabídce Vzdělávání dospělých / Rekvalifikační kurzy, vybrat si obor o který mám zájem a seznámit se s podmínkami, za kterých se realizuje kurz a zkouška, případně jen zkouška. Pro další informace nás kontaktujte: czv@skolajarov.cz  nebo 777 802 791.
  2. Splnit kvalifikační předpoklady, doložit úředně ověřený doklad o posledním dosaženém stupni vzdělání, doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.
  3. Vyplnit a odeslat přihlášku do kurzu a ke zkoušce ze stránky příslušné profesní kvalifikace, nebo zaškrtnout v přihlášce pouze zájem o zkoušku v případě, že chci bez předchozího absolvování kurzu složit pouze zkoušku profesní kvalifikace.
  4. Nejpozději 7 dní před zahájením kurzu zaplatit bankovním převodem na účet školy nebo v pokladně školy příslušnou finanční částku.
  5. Splnit povinné procento docházky v kurzu, připravit se na zkoušku a úspěšně ji složit.

Chci získat výuční list. Co mám udělat ?

Poradíme Vám jaká Osvědčení o profesní kvalifikaci bude nutné ještě získat k dosažení  tzv. úplné profesní kvalifikace, která uchazeči umožní přihlásit se na Střední odborné škole Jarov k závěrečné zkoušce a v případě úspěšného prokázání znalostí a dovedností získat bez předchozího studia výuční list ve zvoleném oboru.